Tutoring

Tutoring jest to zindywidualizowana forma edukacji, polegająca na systematycznej i długotrwałej pracy ukierunkowanej na wspieranie rozwoju ucznia na płaszczyźnie jego zainteresowań, predyspozycji i określonych możliwości. Głównym celem tutoringu jest odkrywanie potencjału dziecka i rozwijanie jego szczególnych kompetencji, umiejętności oraz uzdolnień. W ramach naszej oferty realizujemy zarówno tutoring dydaktyczny, jak i rozwojowo-wychowawczy.
image


Aby nauczyciel (tutor) mógł skutecznie realizować swoje działania, niezbędne jest jego pełne zaangażowanie i skupienie uwagi na uczniu, jego mocnych i słabych stronach, doświadczeniach, planach i określonych potrzebach. Dobre poznanie ucznia wymaga czasu, zaś efektywność działań nauczyciela wymaga regularnych i systematycznych spotkań, pozwalających na bieżąco kontrolować postępy ucznia i modyfikować, zakładane do realizacji, cele. Udział ucznia w spotkaniach musi być świadomy i dobrowolny, tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie odpowiednich rezultatów.

Proces dydaktyczny łączy się z procesem wychowawczym i pozwala skupić się na wszystkich aspektach rozwojowych dziecka, zarówno tych edukacyjnych jak i osobowościowych. Uczeń ma sposobność i czas do rozmowy o swoich planach, marzeniach, sukcesach, porażkach i problemach szkolnych, umożliwiając tym samym nauczycielowi podjęcie najskuteczniejszych, w bieżącym momencie, działań.

Główne cele tutoringu:

  • stworzenie uczniowi odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju z zapewnieniem pomocy i wsparcia na każdym jego etapie;
  • stworzenie uczniowi możliwości regularnego konsultowania swoich postępów edukacyjnych z nauczycielem;
  • rozwijanie przez ucznia umiejętności dostrzegania własnych predyspozycji, talentów, uzdolnień i zainteresowań oraz praca nad ich doskonaleniem;
  • motywowanie ucznia do stałego rozwijania swoich kompetencji;
  • uwrażliwienie ucznia na fundamentalne wartości takie jak prawda, dobro, mądrość, odpowiedzialność, przyjaźń, odwaga, otwartość, tolerancja;
  • rozwijanie kompetencji interpersonalnych i osobowościowych;
  • rozwijanie wiary we własne możliwości i umiejętności;
  • rozwijanie umiejętności autoprezentacji;
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności;
  • rozwijanie u ucznia umiejętności planowania i organizowania własnego rozwoju edukacyjnego i personalnego.

Dla kogo tutoring?

Oferta tutoringu skierowana jest do dzieci i młodzieży, których potencjał i predyspozycje ograniczone są określonymi czynnikami – nieznajomością metod i technik pozyskiwania wiedzy i doskonalenia umiejętności, problemami z planowaniem i organizowaniem nauki, trudnościami w prezentowaniu swoich uzdolnień i talentów, problemami interpersonalnymi, emocjonalnymi lub osobowościowymi, itp. Tutoring adresowany jest wyłącznie do uczniów, którzy dobrowolnie i świadomie decydują się zniwelować własne ograniczenia poprzez spotkania z nauczycielem.

Przebieg i organizacja tutoringu

Czas spotkania to 40 min. Skuteczność działań w tutoringu zależy w dużej mierze od regularności i systematyczności, dlatego zaleca się jedno spotkanie w tygodniu. Przewidywana ilość spotkań określana jest indywidualnie i zależy od konkretnych potrzeb i wymagań dziecka.
icon
1. Poznanie ucznia

Nauczyciel musi dobrze poznać dziecko, jego potrzeby, możliwości i predyspozycje, mocne i słabe strony, zainteresowania, uzdolnienia i cechy osobowości.

icon
2. Określenie celów

Nauczyciel wraz z uczniem określają cele główne oraz szczegółowe (edukacyjne lub inne) podejmowanej współpracy, a także wybierają najefektywniejsze formy i sposoby ich realizacji.

icon
3. Realizacja planu

Uczeń, wspierany przez nauczyciela, przystępuje do realizacji określonego wcześniej planu. Systematyczne spotkania pomagają kontrolować postępy i wprowadzać ewentualne modyfikacje.

icon
4. Podsumowanie

Zestawienie osiągniętych efektów z zakładanymi celami pozwala określić skuteczność działań tutorskich, sformułować odpowiednie wnioski i skupić się na kolejnych etapach rozwoju dziecka.

Ceny i pakiety edukacyjne

Czas trwania pojedynczych zajęć to 40 min.
Koszt koszt pojedynczego spotkania wynosi 70zł.
Proponujemy również atrakcyjne cenowo pakiety zajęć edukacyjnych:
65
/ zajęcia
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 10 zajęć.

Cena pakietu to 650 zł. Czes realizacji pakietu - około 2 miesięcy.
60
/ zajęcia
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 20 zajęć.

Cena pakietu to 1200 zł. Czes realizacji pakietu - semestr.
55
/ zajęcia
Cena za pojedyncze spotkanie w przypadku wykupienia pakietu 40 zajęć.

Cena pakietu to 2200 zł. Czes realizacji pakietu - rok szkolny.
*Zasady kożystania z pakietów znajdują się w regulaminie.